Podmínky používání portálu AutoAukce.cz

Aktualizováno 1. 1. 2024

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla užívání aukčního systému společnosti AutoAukce s.r.o., IČ: 21333327, se sídlem Školská 689/20, Praha 1 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 284309 (dále jen „Provozovatel“) na internetové adrese AutoAukce.cz (dále jen „Aukční systém AutoAukce.cz“) a zároveň také upravují samotný průběh a podmínky účasti jednotlivých účastníků elektronických aukcí konaných v aukčním systému, jejichž termín je od 1.1.2024 včetně. K tomuto datu pozbývají účinnosti veškeré dříve zveřejněné Všeobecné obchodní podmínky.

I.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vymezují užité pojmy, specifikaci postupů či další důležité informace vztahující se výlučně k Aukčnímu systému AutoAukce.cz. Jakékoliv pojmy nedefinované v těchto všeobecných obchodních podmínkách se vykládají přiměřeně dle jejich významu v platných právních předpisech, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Na aukce v Aukčním systému AutoAukce.cz se nevztahují ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Registrace a přihlášení uživatele k aukci

II.1. Účastnit se elektronické aukce v Aukčním systému AutoAukce.cz a nakupovat zde Vozidla jsou oprávněni vždy pouze registrovaní a přihlášení dražitelé, kterými mohou být fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby existující dle platného českého práva (dále jen „Uživatel“). Každý Uživatel je povinen provést bezplatnou registraci v Aukčním systému AutoAukce.cz, prostřednictvím jím zvolených přihlašovacích údajů vyplněných v registračním formuláři. Uživatel je povinen uvést v registračním formuláři úplné a pravdivé informace. Uživatel nese odpovědnost za škodu vzniklou uvedením nepravdivých identifikačních údajů, a současně se zavazuje se zaplatit Provozovateli smluvní pokutu v případě vytvoření účtu neexistujícího Uživatele ve výši 10 tisíc Kč, přičemž nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen.

II.2. Provozovatel Aukčního systému AutoAukce.cz nenese jakoukoliv odpovědnost za informace poskytnuté Uživatelem v rámci registrace, zejména neodpovídá za skutečnost, zda je Uživatel skutečně tím, za koho se vydává. Zjistí-li Provozovatel, že Uživatel má více účtů, je oprávněn tyto účty smazat či vyzvat k nápravě. Pokud dojde u Uživatele po přihlášení ke změně osobních či jiných údajů, je Uživatel povinen bezodkladně oznámit tuto změnu Provozovateli.

II.3. Prostřednictvím Registrace vzniká Uživateli uživatelský účet, který je individuální a nepřenositelný. Přihlášením k uživatelskému účtu je Uživatel oprávněn užívat služeb Aukčního systému AutoAukce.cz.

II.4. Při registraci si Uživatel zvolí uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno nesmí být internetová adresa nebo jiné označení, které by porušovalo práva třetích osob, zvláště práva na ochranu jména či firmy. Uživatel není oprávněn se registrovat současně pod více uživatelskými jmény ani se registrovat pod falešnou totožností. Uživatel je povinen udržovat heslo v tajnosti, Uživatel odpovídá za případy zneužití uživatelského jména a hesla, pokud k nim dojde z důvodu porušení utajení Uživatelem.

II.5. Provedení registrace a zprovoznění služeb pro Uživatele ověří Uživatel prostřednictvím SMS a platební karty Uživatele.

II.6. Pro případ porušení pravidel registrace si Provozovatel vyhrazuje právo odmítnout registraci takového uživatelského jména Uživatele, nebo již registrované uživatelské jméno Uživatele změnit či zrušit. Provozovatel si dále vyhrazuje právo jakýkoliv uživatelský účet Uživatele zablokovat, je-li k tomu vážný důvod, který bude Uživateli oznámen formou emailu. Po zablokování uživatelského účtu, není Uživatel oprávněn nadále užívat Aukční systém AutoAukce.cz.

II.7. Registrací Uživatele na Aukčním systému AutoAukce.cz Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

III. Aukce a její průběh

III.1. Elektronické aukce probíhají pod doménou AutoAukce.cz a účastnit se jí mohou pouze registrovaní Uživatelé. Předmětem aukce je zprostředkování prodeje movitých věcí (dále také jako „Vozidla“), kdy každé Vozidlo, které je předmětem Aukce, je vždy detailně specifikováno v každé jednotlivé Aukci.

III.2. Uživatel, který má zájem o prodej Vozidla (dále také jako „Zadavatel“), vyplní veškeré požadované informace v Aukčním systému AutoAukce.cz. Pro zveřejnění Aukce je Zadavatel povinen uhradit aktivační poplatek ve výši 100,- Kč, který zahrnuje zveřejnění Aukce, a v případě neúspěšného průběhu Aukce umožňuje její další dvojí opětovné zveřejnění. Zadavatel odpovídá za to, že popis Vozidla a s ním použité fotografie neporušují práva třetích osob a vztahují se jen a pouze k předmětu aukce v Aukčním systému AutoAukce.cz. Popisy Vozidel nesmí obsahovat odkaz na vlastní domovskou stránku Uživatele, telefonní a jiné kontakty, rovněž je zakázána jakákoli forma reklamního sdělení. Kontakty může zadávat a uveřejňovat při aukci výhradně Provozovatel. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Vozidel, obsah nabídky ani za její přesnost či úplnost.

III.3. Provozovatel si vyhrazuje právo znepřístupnit nabídky jakéhokoli Zadavatele v aukci a případně je vymazat, pokud jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

III.4. Aukce je vyhlášena uveřejněním předmětu aukce v Aukčním systému AutoAukce.cz a je platná po dobu, kdy je předmět aukce aktivní v online rozhraní, tj. zobrazen v Aukčním systému AutoAukce.cz (dále jen „Aukce“). V kartě Aukce jsou uveřejněny veškeré informace a dokumenty k probíhající Aukci, zejména doba zahájení Aukce, doba trvání Aukce, Vyvolávací cena, fotografie a technické informace.

III.5. Pro registrované a přihlášené účastníky Aukce se zájmem o koupi Vozidla (dále jen „Účastník Aukce“) se v čase zahájení Aukce objeví dialog pro činění podání na Aukci tím, že se jim nabídne vždy nejnižší možné platné podání. Aukce se může zúčastnit Účastník Aukce, který před prvním příhozem do Aukce složí vratnou jistotu ve výši 100,- Kč. Tato jistota bude po skončení Aukce vrácena všem Účastníkům Aukce, s výjimkou výherce Aukce. Po kontrole Účastníkem Aukce zadané částky v Kč a udělením tak souhlasu s výší jeho podání, Účastník Aukce kliknutím zobrazenou částku potvrdí a učiní tak své podání na Aukci, které je závazné. Podá-li Účastník Aukce nabídku na kupní cenu vozidla, pak je touto nabídkou vázán a nemůže ji již vzít zpět. Má se za to, že okamžikem podání nabídky předložil Účastník Aukce závazný a neodvolatelný návrh na kupní cenu. Pro Účastníka Aukce je jeho nabídka závazná do okamžiku, kdy je jeho nabídka překonána vyšší nabídkou. Má se za to, že Účastníci Aukce se dostatečně seznámili s Vozidly zveřejněnými v Aukčním systému AutoAukce.cz a své finanční nabídky podávají s tímto vědomím.

III.6. Průběh učiněných podání na Aukci je možné sledovat v kartě Aukce. Každé platné podání je zde zaznamenáno formou tabulky s identifikací data a času podání, výše podání v Kč a čísla Účastníka Aukce. V kartě Aukce je možno sledovat zbývající čas do ukončení Aukce pod položkou „Čas do konce“. Pokud někdo z Účastníků aukce učiní podání v posledních 30 sekundách před Časem ukončením aukce, Čas ukončení aukce se posouvá na 30 sekund od okamžiku učinění tohoto Podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné podání, posouvá se čas ukončení aukce na 30 sekund od okamžiku učinění tohoto podání.

III.7. Na portálu AutoAukce.cz existují dva typy aukcí: s limitem a bez limitu. Aukce, které nejsou označeny jako BEZ LIMITU, jsou aukce s LIMITEM. V aukcích s limitem stanoví prodávající minimální kupní cenu. Pokud je tato cena v aukci dosažena, aukce se automaticky ukončí a vítězem se stane účastník s nejvyšší nabídkou. Jestliže minimální kupní cena není dosažena, prodávající může nabídku přesto přijmout – tato nabídka musí být potvrzena zadavatelem aukce. Nejvyšší nabídka v aukci neznamená automaticky závazek prodávajícího vozidlo prodat.

V aukcích BEZ LIMITU není stanovena žádná minimální kupní cena a vozidlo je prodáno účastníkovi s nejvyšší nabídkou. Potvrzený vítěz aukce musí do 5 dnů od ukončení aukce zahájit jednání s prodávajícím o koupi vozidla. Účastník aukce si je vědom, že účastí v aukci může nést předsmluvní odpovědnost dle občanského zákoníku, pokud bezdůvodně odmítne vyjednávat o uzavření smlouvy s prodávajícím. V případě porušení povinností účastníka aukce dle tohoto ustanovení je účastník povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 15 tisíc Kč. Tato sankce má zajistit vážnost jednání účastníků aukce a chránit dobré jméno provozovatele.

III.8. Spory o pořadí podání jednotlivých Účastníků Aukce a udělení příklepu rozhoduje Provozovatel. Spory, které se nepodaří vyřešit a další spory vzniklé v souvislosti s Aukcí mohou být rozhodovány pouze soudy ČR.

IV. Provozovatel

IV.1. Provozovatel Aukčního systému zajišťuje fungování Aukčního systému AutoAukce.cz a propagaci jednotlivých Aukcí. Provozovatel může poskytovat na svých stránkách i další služby, které souvisí s aukcemi, a to zejména Propagaci či Ověření aukce.

IV.2. Provozovatel pouze zprostředkovává prostřednictvím Aukčního systému možnost jednání se Zadavatelem a k tomu je oprávněn odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek jak Zadavatelem, tak Účastníkem aukce.

IV.3. Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost a úplnost jakýchkoliv informací zadaných Zadavatelem a Účastníkem Aukce. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání Účastníka Aukce či Zadavatele před Aukcí, během trvání Aukce nebo po jejím skončení. Veškeré jednání v rámci Aukce probíhá pouze mezi Zadavatelem a Účastníkem aukce.

IV.4. Provozovatel nenese odpovědnost za to, že nedošlo k jednání či uzavření smlouvy mezi Účastníkem a Zadavatelem, resp. že toto jednání nebylo úspěšné.

IV.5. Provozovatel není odpovědný za rychlost připojení, přenosu dat, za rychlost příhozu a rychlost zobrazení změn v Aukčním systému.

IV.6. Účastník aukce a Zadavatel nejsou oprávněni v rámci Aukce používat jakékoli softwarové prostředky, které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění, popřípadě by mohly ovlivnit průběh Aukce dle těchto obchodních podmínek a dle zákona, či jakkoliv ovlivnit Aukční systém a jeho fungování.

V. Zpracování osobních údajů

V.1. Provozovatel za účelem řádného průběhu Aukce zpracovává osobní údaje Uživatelů (též „subjekt údajů“). Osobní údaje Uživatelů jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) a s dalšími navazujícími či prováděcími předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, platnými na území České republiky.

V.2. Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce těchto všeobecných obchodních podmínek zahrnují zejména údaje, které Uživatel vyplní v rámci formuláře na stránkách www.autoaukce.cz při registraci nebo které poskytne v rámci vzájemné komunikace mezi ním a Provozovatelem.

V.3. Uživatel vyplněním a odesláním Registračního formuláře při registraci potvrzuje pravdivost všech údajů zadaných na tomto formuláři. Poskytnutí všech údajů uvedených v rámci Registračního formuláře je zcela dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožňuje identifikaci konkrétní osoby, která se chce stát Uživatelem, a znemožňuje tak provedení registrace. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem dle tohoto článku budou Provozovatelem zpracovány a uchovány po dobu existence účtu Uživatele a dále pak po dobu 3 let.

V.4. Uživatel jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, jež může uplatnit vůči Provozovateli.

VI. Závěrečná ustanovení

VI.1. V případě, že by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí všeobecných obchodních podmínek.

VI.2. Provozovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv měnit formou zveřejnění v Aukčním systému AutoAukce.cz. Účinnosti nabývají nové Všeobecné obchodní podmínky dnem jejich zveřejnění a přihlášením Účastníka aukce či Zadavatele do Aukčního systému AutoAukce.cz, pokud není stanoveno pozdější datum účinnosti. Na zahájené Aukce se použijí dosavadní Všeobecné obchodní podmínky.

VI.3. Veškerá práva a povinnosti Provozovatele, Účastníka a Zadavatele aukce a dalších osob v těchto všeobecných obchodních podmínkách neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákony souvisejícími.

Máte dotaz?